Archives marzec 2018

„PODEJMIJ DZIAŁANIE!”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Projekt „Podejmij działanie!” jest realizowany przez FT Polska Sp. z o.o. w ramach:
Osi priorytetowej: X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Działania: X.2 Rozwój pracowników przedsiębiorstw
Poddziałania: X.2.2 Wdrożenie programów typu outplacement

Okres realizacji projektu: 01.03.2018-30.04.2019

Celem projektu jest aktywizacja  zawodowa osób przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych do 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu z przyczyn niedotyczących pracowników, pod kątem zapobiegania dezaktywizacji zawodowej oraz łagodzenia skutków zwolnień (m.in. restrukturyzacji).

Grupą docelową projektu są osoby,które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu oraz osoby przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracownika. Grupę docelową stanowić będzie 40 osób zamieszkujących/uczących się lub pracujących zgodnie z przepisami KC na terenie województwa łódzkiego, w powiatach: radomszczański, pajęczański i bełchatowski, w tym 28 kobiet, 13 osób w wieku powyżej 54 lat oraz 5 osób niepełnosprawnych.

 

Zakres oferowanej pomocy w projekcie:
Doradztwo zawodowe z Identyfikacją indywidualnych potrzeb (IPD) – 4h/osoba
Poradnictwo psychologiczne – 6h/osoba
Pośrednictwo pracy – 6h/osoba
Szkolenia zawodowe kończące się uzyskaniem certyfikatu – 120h/grupa
Płatne 3 lub 6 miesięczne staże zawodowe

 

Zapewniamy:

  • Stypendium szkoleniowe
  • Płatny staż zawodowy
  • Catering podczas spotkań grupowych
  • Zwrot kosztów dojazdu

 

Planowane efekty
Cel główny projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO WŁ poprzez zaplanowanie szeregu działań, w tym projekt będzie realizowany w trybie gotowości do świadczenia wsparcia outplacementowego na rzecz Uczestników Projektu.

 

Wartość projektu: 535 186,75 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 486 686,75 zł

Projekt realizowany na podstawie umowy z Województwem Łódzkim pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dokumenty do pobrania:
Dokumenty rekrutacyjne
Zapytania ofertowe
Harmonogramy
Regulaminy i zwroty kosztów dojazdu
Regulamin projektu

Kontakt:
FT Polska Sp. z o.o.
Tel. 782-853-258
E-mail: biuro@ftpolska.pl

Biuro projektu:

Plac Wolności 26

97-540 Pławno

Regulaminy i zwroty kosztów dojazdu

1. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem
2. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu
3. Oświadczenie przewoźnika
4. Oświadczenie osoby dowożonej na zajęcia
5. Oświadczenie osoby dowożącej na zajęcia
6. Umowa użyczenia
7. Oświadczenie UP o nieposiadaniu konta bankowego
8. Oświadczenie UP o koncie bankowym
9. Oświadczenie UP o dojażdżaniu pojazdem własnym lub użyczonym
Regulamin zwrotu kosztów dojazdu
Regulamin projektu

Rozpoczęcie rekrutacji

Chcielibyśmy serdecznie Państwa poinformować o rozpoczęciu rekrutacji  do projektu „PODEJMIJ-DZIAŁANIE”.
Wszystkie chętne osoby zapraszamy do biura projektu bądź prosimy o kontakt telefoniczny. Dokumenty rekrutacyjne znajdują się na podstronie projektu do pobrania, natomiast wersja papierowa dostępna jest w biurze projektu.
Rekrutacja trwać będzie do 30.06.2018

Zapraszamy do udziału!

HARMONOGRAMY

Szanowni Państwo,
Poniżej przedstawiamy harmonogram na POŚREDNICTWO PRACY:
Zapraszamy do śledzenia Naszej strony w celu zapoznania się z aktualnymi harmonogramami zajęć!
Szanowni Państwo,
Poniżej przedstawiamy harmonogramy zajęć na SZKOLENIA ZAWODOWE:

HARMONOGRAM gr.II
HARMONOGRAM gr.III

HARMONOGRAM gr.IV

HARMONOGRAM gr.V

Naszej strony w celu zapoznania się z aktualnymi harmonogramami zajęć!

Szanowni Państwo,
Poniżej przedstawiamy harmonogramy zajęć na PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE:
Zapraszamy do śledzenia Naszej strony w celu zapoznania się z aktualnymi harmonogramami zajęć!
Szanowni Państwo,
Poniżej przedstawiamy harmonogramy zajęć na Doradztwo zawodowe z Identyfikacją indywidualnych potrzeb (IPD) :
Zapraszamy do śledzenia Naszej strony w celu zapoznania się z aktualnymi harmonogramami zajęć!