Zapytania ofertowe

21.01.2019
Zapraszamy do złożenia oferty w ramach rozeznania rynku:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych, szczegółowo określonych w Załączniku nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego, w związku z projektem, który będzie realizowany w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”, Działanie 2.1”Otoczenie biznesu”, Poddziałanie 2.1.2 „Profesjonalizacja usług biznesowych” w roku 2019.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 28.01.2019 r. do godziny 16.00.


 

03.10.2018
Szanowni Państwo,
W dniu 3.10.2018 r. o godz. 14:00 dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 22.09.2018 r. dotyczące realizacji zadania: Pośrednictwo pracy dla maksymalnie 40 Uczestników Projektu. W toku oceny ofert Zamawiający wybrał Wykonawcę – pośrednika pracy: Marcin Chlebowski.


22.09.2018

Szanowni Państwo,

Firma FT Polska Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego na obszarze powiatu radomszczańskiego, bełchatowskiego i pajęczańskiego, w ramach projektu “Podejmij działanie!” nr projektu RPLD.10.02.02-10-B007/17 planuje zrealizowanie wsparcia: Pośrednictwo pracy dla maksymalnie 40 Uczestników Projektu.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy  pośrednika pracy gotowego do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe).

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

Rozeznanie rynku pośrednik pracy


Wybór wykonawców w ramach projektu

12.04.2018

Szanowni Państwo,
W dniu 12.04.2018 r. o godz. 11:00 dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 27.03.2018 r. dotyczące realizacji zadania: Doradztwo zawodowe z Identyfikacją indywidualnych potrzeb (IPD) dla maksymalnie 40 Uczestników Projektu. W toku oceny ofert Zamawiający wybrał doradcę zawodowego: Anna Dąbrowska.


12.04.2018

Szanowni Państwo,

W dniu 12.04.2018 r. o godz. 11:00 dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 27.03.2018 r. dotyczące realizacji zadania: Poradnictwo psychologiczne dla maksymalnie 40 Uczestników Projektu. W toku oceny ofert Zamawiający wybrał psychologa: Ewa Zielke oraz Marta Niemczyk-Ryszka.


27.03.2018

Szanowni Państwo,

Firma FT Polska Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego na obszarze powiatu radomszczańskiego, bełchatowskiego i pajęczańskiego, w ramach projektu “Podejmij działanie!” nr projektu RPLD.10.02.02-10-B007/17 planuje zrealizowanie wsparcia: Doradztwo zawodowe z Identyfikacją indywidualnych potrzeb (IPD) dla maksymalnie 40 Uczestników Projektu.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy doradcy zawodowego gotowego do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe).

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

Rozeznanie rynku doradca zawodowy

Rozeznanie rynku doradca zawodowy – Identyfikacja indywidualnych potrzeb-część ofertowa

Rozeznanie rynku doradca zawodowy – Identyfikacja indywidualnych potrzeb-część opisowa


27.03.2018

Szanowni Państwo,

Firma FT Polska Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego na obszarze powiatu radomszczańskiego, bełchatowskiego i pajęczańskiego, w ramach projektu “Podejmij działanie!” nr projektu RPLD.10.02.02-10-B007/17 planuje zrealizowanie wsparcia: Identyfikacja indywidualnych potrzeb dla maksymalnie 40 Uczestników Projektu.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy  psychologa gotowego do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe).

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

Rozeznanie rynku psycholog

Rozeznanie rynku psycholog – Poradnictwo psychologiczne-część ofertowa

Rozeznanie rynku psycholog – Poradnictwo psychologiczne-część opisowa