Archives styczeń 2019

Rozeznania rynku

30.01.2019

Szanowni Państwo,
W dniu 30.01.2019 r. o godz. 15:00 dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na rozeznanie rynku z dnia 7.01.2019 r. dotyczące wyboru Wykonawcy usługi dotyczącej wykonania Interaktywnej platformy usług księgowych.
W toku oceny ofert Zamawiający wybrał Wykonawcę: ARVA INVEST Sp. z o.o.

 

7.01.2019

Szanowni Państwo,

FT Polska Sp. z o.o. w ramach realizowanej umowy o dofinansowanie pn. Interaktywne systemy usług, planuje wybór Wykonawcy usługi dotyczącej wykonania Interaktywnej platformy usług księgowych.

W związku z powyższym, poszukujemy osoby/podmiotu gotowego do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny.

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z rozeznaniem rynku.

Rozeznanie rynku platforma księgowa

Zapytania ofertowe

21.01.2019
Zapraszamy do złożenia oferty w ramach rozeznania rynku:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych, szczegółowo określonych w Załączniku nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego, w związku z projektem, który będzie realizowany w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”, Działanie 2.1”Otoczenie biznesu”, Poddziałanie 2.1.2 „Profesjonalizacja usług biznesowych” w roku 2019.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 28.01.2019 r. do godziny 16.00.

Read More