Dokumenty rekrutacyjne

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenie potwierdzające spełnienie kryteriów grupy docelowej 

Oświadczenie potwierdzające uczestnictwo w jednym projekcie

Formularz potrzeb/usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami

Dodatkowo, wraz z dokumentami rekrutacyjnymi należy dostarczyć:

  • Dokumenty potwierdzające posiadany poziom wykształcenia (np. świadectwo ukończenia danego etapu nauki)
  • Zaświadczenie z urzędu pracy w przypadku osób zarejestrowanych jako bezrobotne (jeśli dotyczy);
  • Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie (jeśli dotyczy);
  • Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające status osoby jako bierna zawodowa/bezrobotna niezarejestrowana w PUP (jeśli dotyczy). Zaświadczenie można dostarczyć wraz z Formularzem zgłoszeniowym lub w późniejszym terminie, jednak nie później niż przed dniem otrzymania pierwszej formy wsparcia w projekcie.

(UWAGA! Zaświadczenie jest ważne przez 30 dni od dnia jego wydania).