Archives wrzesień 2021

Dokumenty rekrutacyjne

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenie potwierdzające spełnienie kryteriów grupy docelowej 

Oświadczenie potwierdzające uczestnictwo w jednym projekcie

Formularz potrzeb/usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami

Dodatkowo, wraz z dokumentami rekrutacyjnymi należy dostarczyć:

  • Dokumenty potwierdzające posiadany poziom wykształcenia (np. świadectwo ukończenia danego etapu nauki)
  • Zaświadczenie z urzędu pracy w przypadku osób zarejestrowanych jako bezrobotne (jeśli dotyczy);
  • Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie (jeśli dotyczy);
  • Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające status osoby jako bierna zawodowa/bezrobotna niezarejestrowana w PUP (jeśli dotyczy). Zaświadczenie można dostarczyć wraz z Formularzem zgłoszeniowym lub w późniejszym terminie, jednak nie później niż przed dniem otrzymania pierwszej formy wsparcia w projekcie.

(UWAGA! Zaświadczenie jest ważne przez 30 dni od dnia jego wydania).

DEKRA Certification – SUS 2.0

Z radością oraz wielką dumą pragniemy poinformować, że kolejny już audyt przeprowadzony przez firmę DEKRA Certification Sp. z o.o., posiadającą renomę międzynarodową i specjalizującą się w audytach systemów zarządzania, zakończył się oceną pozytywną, w związku z czym otrzymaliśmy certyfikat na kolejne 3 lata działalności, nadawany przez Polską Izbę Firm Szkoleniowych Certyfikat SUS 2.0. Certyfikat ten jest kolejnym potwierdzeniem naszego profesjonalizmu oraz pozycji na rynku usług szkoleniowych.

Standard SUS 2.0 jest to nowy wypracowany przez branżowych ekspertów  standard zarządzania i świadczenia usług przez podmioty specjalizujące się w usługach szkoleniowo-rozwojowych.