INTERAKTYWNE SYSTEMY USŁUG

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja pn. Interaktywne systemy usług mająca na celu rozwój firmy poprzez wdrożenie interaktywnych systemów usług współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.


Nazwa operacji: Interaktywne systemy usług

Cel operacji:

Celem operacji jest natomiast dostarczenie interaktywnych usług, dostosowanych  do potrzeb odbiorców, dbając o wysoką jakość, a także zmierzanie do ciągłego ich udoskonalania i dążenie  do umacniania swojej pozycji na tradycyjnych rynkach na terenie Polski. Mając na uwadze cele ekonomiczne, to celem końcowym operacji będzie zysk z przedsięwzięcia.

Planowane/przewidywane wyniki operacji:

– powstanie platformy szkoleniowej z minimum 10 szkoleniami

– powstanie platformy księgowej

– wzrost zatrudnienia

– poprawa wyposażenia biurowego w firmie

– działania promocyjne powstałych efektów operacji

Realizacja operacji w ramach:

Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Opis operacji:

Głównym motywem rozwijania działalności jest zaobserwowany duży popyt na certyfikowane usługi szkoleniowe, jak również na interaktywne usługi księgowe, głównie z powodu nadchodzących zmian na rynku pracy (dokumentowanie dokształcania się jako pracownika, oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych podczas poszukiwania zatrudnienia), i aktualnie wprowadzanych zmian podatkowych i księgowych, które będzie musiał spełnić każdy przedsiębiorca. Mając powyższe na uwadze, firma widzi niezwykle duże szanse powodzenia realizacji przedsięwzięcia i realizacji założonych perspektyw finansowych.

Utworzenie i wdrożenie nowych systemów interaktywnych wymaga zainwestowania środków pieniężnych w wysokości ok. 200 000 zł.  Zostaną one przeznaczone na stworzenie odpowiedniego oprogramowania, które będą stanowiły dwie platformy interaktywne, jak również na ich merytoryczne przygotowanie, wraz z zakupem niezbędnego sprzętu komputerowego o odpowiedniej wydajności, przy jednoczesnym wykorzystaniu funkcji Eco. Usługą oferowaną na rynku będzie interaktywny system szkoleniowy oraz interaktywny system księgowości. Na decyzję rozszerzenia działalności o platformę komputerową wpłynęło przede wszystkim doświadczenie firmy w świadczeniu usług szkoleniowych i doradztwa finansowo-księgowego. Od roku 2013 głównym celem działalności spółki jest świadczenie usług szkoleniowych (stacjonarnych) dla osób bezrobotnych, potrzebujących wsparcia często z zewnątrz, pracowników czy przedsiębiorców. Natomiast usługi doradczo-księgowe zawsze stanowiły element poboczny prowadzonej działalności, gdyż usługi szkoleniowe często powiązane były z pozyskiwaniem środków zewnętrznych z różnych źródeł na realizację inwestycji, czy też założenia działalności gospodarczej.

Dotychczasowe działania miały istotny wpływ na rozwój doświadczenia oraz rozwój sieci potencjalnych klientów, które zostaną wykorzystane w realizacji planowanego rozwinięcia działalności gospodarczej. Mając na uwadze powyższe rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa właśnie o system certyfikacyjny szkoleń oraz interaktywne usługi księgowe, będzie spójne z celem działalności.

Interaktywny system szkoleniowy – to jednolity system kształcenia i certyfikacji kwalifikacji zawodowych. Proces ten będzie odbywał się za pośrednictwem platformy internetowej, gdzie każda z zainteresowanych osób będzie mogła zgłosić chęć udziału w szkoleniu, kończącym się egzaminem certyfikującym – interaktywnym.

Interaktywny system księgowości – jest to połączenie księgowości tradycyjnej z księgowością internetową – online. W ramach operacji powstanie aplikacja jaka zostanie udostępniona przedsiębiorcom, za pomocą której będą mieli możliwość korzystania w dowolnym miejscu i czasie z usług biura rachunkowego.

 

ROZEZNANIA RYNKU