Oferujemy kompleksowe usługi dla przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, jak również osób chcących rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, począwszy od analizy planów inwestycyjnych, przez wskazanie najlepszego źródła finansowania i sporządzenie wniosku o dotację wraz z kompletem dokumentów, aż po rozliczenie unijnego projektu.

Etap I. Konsultacje i analiza

 • analiza i weryfikacja planów inwestycyjnych pod kątem dostępnych funduszy unijnych i możliwości pozyskania dotacji,
 • rekomendacja najkorzystniejszych rozwiązań dla projektów inwestycyjnych,
 • wskazanie najlepszego programu lub programów z uwzględnieniem najbliższych terminów naborów wniosków.

 

Etap II. Planowanie projektu

 • wybór najlepszego źródła finansowania inwestycji z uwzględnieniem planowanych terminów konkursów,
 • propozycje rozwiązań alternatywnych,
 • konsultacje na etapie przygotowania projektu, mające na celu zwiększenie liczby możliwych do uzyskania punktów.

 

Etap III. Sporządzanie dokumentów aplikacyjnych

 • sporządzenie wniosku o dotację,
 • sporządzenie dokumentacji dodatkowej: studium wykonalności i biznes planu,
 • pomoc w pozyskaniu wymaganych załączników (opinie o innowacyjności, opinie o oddziaływaniu projektu na środowisko, dokumenty finansowe itp.),
 • skompletowanie i złożenie pełnej dokumentacji konkursowej,
 • dokonywanie ewentualnych poprawek i uzupełnień.

 

Etap IV. Monitoring inwestycyjny

 • konsultacje z instytucjami przyznającymi dotacje w trakcie rozpatrywania wniosku,
 • pomoc przy zawieraniu umów z instytucjami przyznającymi dotacje,
 • monitorowanie i kontrola realizacji projektu,
 • przygotowanie wniosku o płatność.

 

Etap V. Rozliczenie unijnego projektu

 • przygotowanie sprawozdawczości oraz dokumentacji rozliczeniowej w terminach i formie zgodnej z wymogami programu (raport końcowy i wniosek o wypłatę dotacji),
 • współpraca z podwykonawcami inwestycji w zakresie poprawności fakturowania w odniesieniu do zapisów umowy o dotację,
 • sporządzenie sprawozdania końcowego z realizacji projektu.

 

Wycena usług jest każdorazowo ustalana na podstawie indywidualnych potrzeb Klienta i zależy m.in. od zakresu zleconych prac, rodzaju projektu i zakresu inwestycji.