Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Projekt Zacznijmy od nowa jest realizowany przez FT Polska Sp. z o.o. w ramach:

Osi priorytetowej: IX Włączenie społeczne

Działania: IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Poddziałania: IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Okres realizacji projektu: 01.10.2019-31.03.2021

 

Celem projektu jest aktywizacja 60 osób (42 kobiety i 18 mężczyzn) w wieku powyżej 18 roku życia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, tj. znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, z pow. radomszczańskiego, bełchatowskiego, pajęczańskiego i opoczyńskiego, w 100% zamieszkujących na terenach wiejskich.

 

Grupę docelową będą stanowić mieszkańcy powiatów: radomszczańskiego, bełchatowskiego, pajęczańskiego
i opoczyńskiego w rozumieniu przepisów KC, w których zagrożenie skumulowanymi problemami jest największe,
60 osób (42 kobiety i 18 mężczyzn) w wieku powyżej 18 roku życia, w tym min. 70 % Kobiet, min. 10% osób niepełnosprawnych, w 100% zamieszkujące na terenach wiejskich.

 

 Zakres oferowanej pomocy w projekcie:

  • Praca socjalna – 6h/osoba
  • Wsparcie psychologiczne – 4,5h/osoba
  • Kompleksowe doradztwo zawodowe: indywidualne – 6h/UP oraz grupowe – 24h/grupa
  • Szkolenie zawodowe do wyboru – 120h/grupa
  • Staż zawodowy – 4 miesiące
  • Pośrednictwo pracy – 6h/osoba

Zapewniamy:

  • Stypendium szkoleniowe
  • Płatny staż zawodowy
  • Catering podczas spotkań grupowych
  • Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia/staż.

 

Planowane efekty

Projekt przyczyni się do realizacji celów RPO WŁ 2014-2020, wpisuje się w realizację celu szczegółowego: przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, na poziomie:

– co najmniej 34% wskaźnika efektywności społecznej w odniesieniu do osób niepełnosprawnych,

– co najmniej 34 % wskaźnika efektywności społecznej w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

– co najmniej 12% wskaźnika efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami

– co najmniej 53% wskaźnika efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

Wartość projektu: 885 054,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 796 054,00zł

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy z Instytucją Pośredniczącą (IP) – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Dokumenty do pobrania:

Dokumenty rekrutacyjne

Zapytania ofertowe

Harmonogramy

Regulaminy i zwroty kosztów dojazdu

Regulamin projektu

 

Kontakt:
FT Polska Sp. z o.o.
Tel. 782-853-256
E-mail: biuro@ftpolska.pl

Biuro projektu:

Plac Wolności 26

97-540 Pławno