Notatki na marginesie

„PODEJMIJ DZIAŁANIE!”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Projekt „Podejmij działanie!” jest realizowany przez FT Polska Sp. z o.o. w ramach:
Osi priorytetowej: X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Działania: X.2 Rozwój pracowników przedsiębiorstw
Poddziałania: X.2.2 Wdrożenie programów typu outplacement

Okres realizacji projektu: 01.03.2018-30.04.2019

Celem projektu jest aktywizacja  zawodowa osób przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych do 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu z przyczyn niedotyczących pracowników, pod kątem zapobiegania dezaktywizacji zawodowej oraz łagodzenia skutków zwolnień (m.in. restrukturyzacji).

Grupą docelową projektu są osoby,które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu oraz osoby przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracownika. Grupę docelową stanowić będzie 40 osób zamieszkujących/uczących się lub pracujących zgodnie z przepisami KC na terenie województwa łódzkiego, w powiatach: radomszczański, pajęczański i bełchatowski, w tym 28 kobiet, 13 osób w wieku powyżej 54 lat oraz 5 osób niepełnosprawnych.

 

Zakres oferowanej pomocy w projekcie:
Doradztwo zawodowe z Identyfikacją indywidualnych potrzeb (IPD) – 4h/osoba
Poradnictwo psychologiczne – 6h/osoba
Pośrednictwo pracy – 6h/osoba
Szkolenia zawodowe kończące się uzyskaniem certyfikatu – 120h/grupa
Płatne 3 lub 6 miesięczne staże zawodowe

 

Zapewniamy:

  • Stypendium szkoleniowe
  • Płatny staż zawodowy
  • Catering podczas spotkań grupowych
  • Zwrot kosztów dojazdu

 

Planowane efekty
Cel główny projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO WŁ poprzez zaplanowanie szeregu działań, w tym projekt będzie realizowany w trybie gotowości do świadczenia wsparcia outplacementowego na rzecz Uczestników Projektu.

 

Wartość projektu: 535 186,75 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 486 686,75 zł

Projekt realizowany na podstawie umowy z Województwem Łódzkim pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dokumenty do pobrania:
Dokumenty rekrutacyjne
Zapytania ofertowe
Harmonogramy
Regulaminy i zwroty kosztów dojazdu
Regulamin projektu

Kontakt:
FT Polska Sp. z o.o.
Tel. 782-853-258
E-mail: biuro@ftpolska.pl

Biuro projektu:

Plac Wolności 26

97-540 Pławno

Regulaminy i zwroty kosztów dojazdu

1. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem
2. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu
3. Oświadczenie przewoźnika
4. Oświadczenie osoby dowożonej na zajęcia
5. Oświadczenie osoby dowożącej na zajęcia
6. Umowa użyczenia
7. Oświadczenie UP o nieposiadaniu konta bankowego
8. Oświadczenie UP o koncie bankowym
9. Oświadczenie UP o dojażdżaniu pojazdem własnym lub użyczonym
Regulamin zwrotu kosztów dojazdu
Regulamin projektu

HARMONOGRAMY

Szanowni Państwo,
Poniżej przedstawiamy harmonogram na POŚREDNICTWO PRACY:
Zapraszamy do śledzenia Naszej strony w celu zapoznania się z aktualnymi harmonogramami zajęć!
Szanowni Państwo,
Poniżej przedstawiamy harmonogramy zajęć na SZKOLENIA ZAWODOWE:

HARMONOGRAM gr.II
HARMONOGRAM gr.III

HARMONOGRAM gr.IV

HARMONOGRAM gr.V

Naszej strony w celu zapoznania się z aktualnymi harmonogramami zajęć!

Szanowni Państwo,
Poniżej przedstawiamy harmonogramy zajęć na PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE:
Zapraszamy do śledzenia Naszej strony w celu zapoznania się z aktualnymi harmonogramami zajęć!
Szanowni Państwo,
Poniżej przedstawiamy harmonogramy zajęć na Doradztwo zawodowe z Identyfikacją indywidualnych potrzeb (IPD) :
Zapraszamy do śledzenia Naszej strony w celu zapoznania się z aktualnymi harmonogramami zajęć!

VCC

 

Jednym z najważniejszych elementów europejskiej polityki edukacyjnej na najbliższe lata jest wdrożenie we wszystkich krajach członkowskich strategii uczenia się przez całe życie (Lifelong Learning), wypracowanie jednolitych narzędzi do porównywania kwalifikacji oraz położenie nacisku na formalne, pozaformalne i nieformalne kształcenie zawodowe.

Vocational Competence Certificate (VCC) to system kształcenia i certyfikacji kwalifikacji zawodowych. Pozostaje w zgodzie z krajowymi i europejskimi standardami i wytycznymi w zakresie kształcenia zawodowego i potwierdzania kwalifikacji, w szczególności z Europejskimi Ramami Kwalifikacji, inicjatywą Unii Europejskiej „Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy” (zakładającą dostęp Europejczyków do kształcenia zawodowego przez całe życie) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.

W zakresie certyfikacji standard VCC umożliwia przygotowanie do wykonywania nowego zawodu – New Competences, jak również uzupełnienie, podwyższenie
i zaktualizowanie posiadanych kwalifikacji zawodowych do potrzeb zmieniającego się rynku pracy – Select Competences.

Innowacyjność VCC przejawia się w uwzględnieniu w procesie certyfikacji nie tylko wiedzy teoretycznej, ale również praktycznych umiejętności zawodowych, branżowego języka obcego, kompetencji informatycznych, personalnych i społecznych.

New Competences     umożliwia przygotowanie do wykonywania nowego zawodu. Zawody będące przedmiotem certyfikacji zgodne są z Międzynarodowym Standardem Klasyfikacji Zawodów ISCO-08. Aby otrzymać certyfikat VCC New Competences należy zdać egzaminy obejmujące następujące obszary:

  • zawodowe teoretyczne (ok. 80 godzin),
  • zawodowe praktyczne (ok. 80 godzin),
  • językowe (ok. 60 godzin),
  • informatyczne (ok. 40 godzin).

Kompletna ścieżka szkolenia i certyfikacji obejmuje od 260-300 godzin szkoleniowych. Wybierając szkolenie można zdecydować się na cały cykl, bądź jedynie na jedną z kompetencji.

Select Competences   ukierunkowany na kwalifikacje cząstkowe, dopełniające. Dedykowany jest dla osób dokształcających się, które pragną rozwijać się i podnosić kwalifikacje. Obejmuje system krótkich kursów doskonalących, zakończonych certyfikacją.

Proces szkoleniowy prowadzony jest przez akredytowane Akademie Edukacyjne, zaś walidacja kompetencji zawodowych, pozwalających na uzyskanie certyfikatu VCC jest prowadzona poprzez system egzaminów zewnętrznych za pośrednictwem Partnerów Egzaminacyjnych. Warunkiem pozytywnego przejścia procesu egzaminacyjnego jest osiągnięcie minimalnych progów zdawalności, które są określone na poziomie co najmniej 55% w przypadku egzaminu teoretycznego oraz 75% dla egzaminu praktycznego (co jest zgodne z wymaganiami stawianymi egzaminom kwalifikacyjnym w formalnym szkolnictwie zawodowym).

  

Szkolenia w ramach certyfikacji VCC prowadzone są na autoryzowanych materiałach edukacyjnych.

CERTYFIKAT VCC

 

 

VCC Foundation
Nałęczowska 30
20 – 701 Lublin
tel.: +48 81 527 01 00
fax: +48 81 527 01 01
info@vccsystem.eu
www.vccsystem.eu

Regulaminy i zwroty kosztów dojazdu

1. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminów

2. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

3. Zaświadczenie przewoźnika o najtańszym koszcie biletu

4. Oświadczenie osoby dowożonej o dowożeniu

5. Oświadczenie osoby dowożącej o dowożeniu

6. Umowa użyczenia samochodu

7. Oświadczenie UP o nie posiadaniu konta bankowego

8. Oświadczenie UP o koncie bankowym

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu

Regulamin wypłaty stypendium szkoleniowego i stażowego

ZAPYTANIA OFERTOWE

 

4.06.2018

Szanowni Państwo,
W dniu 4.06.2018 r. o godz. 14:00 dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 10.05.2018 r. dotyczące realizacji zadania: Pośrednictwo pracy dla maksymalnie 35 Uczestników Projektu. W toku oceny ofert Zamawiający wybrał Wykonawcę – pośrednika pracy: Marcin Chlebowski.