Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Projekt „Twoja szansa na rozwój” jest realizowany przez FT Polska Sp. z o.o. w ramach:
Osi priorytetowej: X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Działania: X.2 Rozwój pracowników przedsiębiorstw
Poddziałania: X.2.2 Wdrożenie programów typu outplacement

Okres realizacji projektu: 11.02.2019-30.04.2020

Celem projektu jest aktywizacja  zawodowa osób przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych do 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu z przyczyn niedotyczących pracowników, pod kątem zapobiegania dezaktywizacji zawodowej oraz łagodzenia skutków zwolnień (m.in. restrukturyzacji).

Grupą docelową projektu są osoby,które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu oraz osoby przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracownika. Grupę docelową stanowić będzie 60 osób zamieszkujących/uczących się lub pracujących zgodnie z przepisami KC na terenie województwa łódzkiego, w powiatach: radomszczański, pajęczański i bełchatowski, w tym 42 kobiet, 12 osób w wieku powyżej 54 lat oraz 12 osób niepełnosprawnych.

 

Zakres oferowanej pomocy w projekcie:
Doradztwo zawodowe z Indywidualnym Planem Działania (IPD) – 4h/osoba
Poradnictwo psychologiczne – 4h/osoba
Pośrednictwo pracy – 6h/osoba
Szkolenia zawodowe kończące się uzyskaniem certyfikatu – 120h/grupa
Płatne 4 lub 6 miesięczne staże zawodowe

 

Zapewniamy:

  • Stypendium szkoleniowe
  • Płatny staż zawodowy
  • Catering podczas spotkań grupowych
  • Zwrot kosztów dojazdu

 

Planowane efekty
Cel główny projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO WŁ poprzez zaplanowanie szeregu działań, w tym projekt będzie realizowany w trybie gotowości do świadczenia wsparcia outplacementowego na rzecz Uczestników Projektu.

 

Wartość projektu: 774 068,25 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 704 068,25 zł

 

Projekt realizowany na podstawie umowy z Województwem Łódzkim pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dokumenty do pobrania:

Dokumenty rekrutacyjne
Zapytania ofertowe
Harmonogramy
Regulaminy i zwroty kosztów dojazdu
Regulamin projektu

Kontakt:
FT Polska Sp. z o.o.
Tel. 782-853-254
E-mail: biuro@ftpolska.pl

 

Biuro projektu:

Plac Wolności 26

97-540 Pławno