28 maja 2020

Realizowane projekty

Celem projektu jest aktywizacja 60 osób (42 kobiety i 18 mężczyzn) w wieku powyżej 30 roku życia, tj. mieszkańcy powiatów: radomszczański, pajęczański, opoczyński i wieluński w rozumieniu przepisów KC, w których potrzeba realizacji programów aktywizacji zawodowej służące przywróceniu na rynek pracy osób jest największe.


Kierunek – AKTYWNOŚĆ

Celem projektu jest aktywizacja objęte 60 osób (42 kobiety i 18 mężczyzn) w wieku powyżej 18 roku życia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, tj. znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym min. 70 % kobiet, min. 20% osób niepełnosprawnych, min. 50% osób w wieku powyżej 50rż, min. 50% osób o niskich kwalifikacjach zawodowych oraz min. 20% osób biernych zawodowo.


Zacznijmy od nowa

Celem projektu jest aktywizacja 60 osób (42 kobiety i 18 mężczyzn) w wieku powyżej 18 roku życia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, tj. znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, z pow. radomszczańskiego, bełchatowskiego, pajęczańskiego i opoczyńskiego, w 100% zamieszkujących na terenach wiejskich.


Ruszamy do przodu

Celem projektu jest aktywizacja 60 osób (42 kobiety i 18 mężczyzn) w wieku powyżej 18 roku życia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: osoby w wieku 50+, osoby bierne zawodowo, kobiety, osoby z niepełnosprawnością, w tym zamieszkałe wyłącznie na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA3).


Aktywność 30+

Celem projektu jest aktywizacja 60 osób (42 kobiety i 18 mężczyzn) w wieku 30 lat i więcej, o niskich kwalifikacjach zawodowych, pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: osoby w wieku 50+, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnością, w tym zamieszkałe wyłącznie na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA3).


Interaktywne systemy usług

Celem operacji jest dostarczenie interaktywnych usług, dostosowanych  do potrzeb odbiorców, dbając o wysoką jakość, a także zmierzanie do ciągłego ich udoskonalania i dążenie  do umacniania swojej pozycji na tradycyjnych rynkach na terenie Polski. Mając na uwadze cele ekonomiczne, to celem końcowym operacji będzie zysk z przedsięwzięcia.


Projekty zrealizowane

Twoja szansa na rozwój

Celem projektu jest aktywizacja  zawodowa osób przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych do 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu z przyczyn niedotyczących pracowników, pod kątem zapobiegania dezaktywizacji zawodowej oraz łagodzenia skutków zwolnień (m.in. restrukturyzacji).


Podejmij działanie!

Celem projektu jest aktywizacja  zawodowa osób przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych do 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu z przyczyn niedotyczących pracowników, pod kątem zapobiegania dezaktywizacji zawodowej oraz łagodzenia skutków zwolnień (m.in. restrukturyzacji).


AKTYWIZACJA = WSPARCIE

Celem projektu jest aktywizacja i integracja osób zagrożonych ubóstwem lub zagrożeniem społecznym zamieszkujących na terenie powiatu radomszczańskiego i pajęczańskiego w województwie łódzkim oraz  zwiększanie ich zdolności do zatrudnienia.