Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Projekt Nowe kwalifikacje dla 30+ jest realizowany przez FT Polska Sp. z o.o. w ramach:

Oś priorytetowa: VIII Zatrudnienie

Działanie: VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia

Poddziałanie: VIII.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia

Okres realizacji projektu: 04.05.2020-31.10.2021


Celem projektu jest aktywizacja 60 osób (42 kobiety i 18 mężczyzn) w wieku powyżej 30 roku życia, tj. mieszkańcy powiatów: radomszczański, pajęczański, opoczyński i wieluński w rozumieniu przepisów KC, w których potrzeba realizacji programów aktywizacji zawodowej służące przywróceniu na rynek pracy osób jest największe.

Grupę docelową projektu stanowi 60 osób (42 kobiety i 18 mężczyzn) w wieku 30l i więcej, pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: osoby w wieku 50+, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnością, o niskich kwalifikacjach zawodowych,
w tym min 30% osób zamieszkuje na terenie miast średnich (tj. Radomsko, Opoczno, lub Wieluń). Ponadto bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do grupy ww. będą stanowili nie więcej niż 20% ogólnej liczby osób bezrobotnych objętych wsparciem.


 Zakres oferowanej pomocy w projekcie:

1. DORADZTWO ZAWODOWE Z IPD (06-11.2020) wymiar: 2 spotkania x 2 godziny zegarowe, tj. 4h/UP w formie spotkań indywidualnych w terminach i godzinach dostosowanych do możliwości Uczestników Projektu.

2. GRUPOWE DORADZTWO ZAWODOWE  (06-12.2020) wymiar: 4 spotkań grupowych x 6 godzin zegarowych, tj. 24h/grupę w formie spotkań grupowych w terminach i godzinach dostosowanych do możliwości Uczestników Projektu, średnio 3 razy w tygodniu.

3. SZKOLENIE KOMPUTEROWE (07.2020-01.2021) dla 20UP, wymiar: średnio 3 razy w tyg. po 6h w grupach 10 osobowych, w wymiarze: 10UP zostanie skierowanych na szkolenie trwające 60h oraz 10UP zostanie skierowanych na szkolenie trwające 30h. Dobór UP na odpowiednie szkolenie komputerowe zostanie zweryfikowany na podstawie przeprowadzonego testu w formie papierowej, składającego się z 30 pytań, podczas Zadania 1. UP którzy uzyskają powyżej 70% punktów nie będą kierowani na szkolenie komputerowe, UP z ilością punktów w granicach 40-70% zostaną skierowani na szkolenie trwające 30h, UP z ilością punktów mniejszą i równą 39% zostaną skierowani na szkolenie trwające 60h.

4. POZOSTAŁE SZKOLENIA ZAWODOWE (07.2020-02.2021) wymiar: średnio 3 razy w tyg. po 8h w grupach śr.10os. w wym.120h. Szkolenia zostaną dostosowane do potrzeb i predyspozycji Uczestników Projektu, a tym samym będą zgodne z IPD, jednakże zgodne z barometrem zawodów na obszarze realizacji projektu dla woj. łódzkiego.

5. SZKOLENIE NA OPIEKUNA OSÓB STARSZYCH (07.2020-02.2021) wymiar: średnio 3 razy w tyg. po śr. 8h (13 spotkań) w grupach śr.9os. w wym.100h. Szkolenia zostaną dostosowane do potrzeb i predyspozycji Uczestników Projektu.

6. STAŻ ZAWODOWY (08.2020-08.2021) – 5 miesięcy. Staż odbywać się będzie na podstawie umowy w wymiarze nieprzekraczającym 40h w tygodniu i 8h dziennie, z zastrzeżeniem, że czas pracy osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie będzie przekraczać 7h na dobę i 35h tygodniowo. Staże będą ściśle powiązane ze szkoleniem, w którym uczestniczył Uczestnik Projektu. Warunkiem ukończenia stażu jest pozytywna ocena pracodawcy.

7. POŚREDNICTWO PRACY (12.2020-10.2021)wymiar: 3 spotkania x 2 godziny zegarowe, tj. 6h/UP  w formie spotkań indywidualnych w terminach i godzinach dostosowanych do możliwości Uczestników Projektu

Zapewniamy:

  • Stypendium szkoleniowe
  • Płatny staż zawodowy
  • Catering podczas spotkań grupowych
  • Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia/staż.

Wartość projektu: 873 232,50 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 785 732,50zł

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy z Instytucją Pośredniczącą (IP) – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Dokumenty do pobrania:

Dokumenty rekrutacyjne

Zapytania ofertowe

Harmonogramy

Regulaminy i zwroty kosztów dojazdu

Regulamin projektu


Kontakt:
FT Polska Sp. z o.o.
Tel. 506-977-706
E-mail: biuro@ftpolska.pl

Biuro projektu:

Plac Wolności 26

97-540 Pławno