Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Projekt Kierunek – AKTYWNOŚĆ jest realizowany przez FT Polska Sp. z o.o. w ramach:

Osi priorytetowej: IX Włączenie społeczne

Działania: IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Poddziałania: IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Okres realizacji projektu: 02.01.2020-30.04.2021

Celem projektu jest aktywizacja objęte 60 osób (42 kobiety i 18 mężczyzn) w wieku powyżej 18 roku życia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, tj. znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym min. 70 % kobiet, min. 20% osób niepełnosprawnych, min. 50% osób w wieku powyżej 50rż, min. 50% osób o niskich kwalifikacjach zawodowych oraz min. 20% osób biernych zawodowo.

Grupę docelową będą stanowić mieszkańcy powiatów: radomszczański, bełchatowski, opoczyński, wieluński i pajęczański w rozumieniu przepisów KC, w których potrzeba realizacji programów aktywizacji zawodowej służące przywróceniu na rynek pracy osób jest największe.

 Zakres oferowanej pomocy w projekcie:

 • Identyfikacja indywidualnych potrzeb – 4h/osoba
 • Poradnictwo psychologiczne – 8h/osoba
 • Poradnictwo prawne – 2h/osoba
 • Doradztwo zawodowe – 6h/osoba oraz 18h/grupa
 • Szkolenie komputerowe  – 30h dla 10osób lub 60h dla 10 osób
 • Szkolenia zawodowe do wyboru – 120h/grupa
 • Płatne 4 miesięczne staże zawodowe
 • Pośrednictwo pracy – 6h/osoba

Zapewniamy:

 • Stypendium szkoleniowe
 • Płatny staż zawodowy
 • Catering podczas spotkań grupowych
 • Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia/staż.

Planowane efekty

Projekt przyczyni się do realizacji celów RPO WŁ 2014-2020, wpisuje się w realizację celu szczegółowego: przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, na poziomie:

– co najmniej 34% wskaźnika efektywności społecznej w odniesieniu do osób niepełnosprawnych i pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

– co najmniej 12% wskaźnika efektywności w odniesieniu do osób niepełnosprawnych,

– co najmniej 35% efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Wartość projektu: 932 231,50 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 838 231,50 zł

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy z Instytucją Pośredniczącą (IP) – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dokumenty do pobrania:

Dokumenty rekrutacyjne

Zapytania ofertowe

Harmonogramy

Regulaminy i zwroty kosztów dojazdu

Regulamin projektu

Kontakt:
FT Polska Sp. z o.o.
Tel. 782-853-254
E-mail: biuro@ftpolska.pl

Biuro projektu:

Plac Wolności 26

97-540 Pławno