Dokumenty rekrutacyjne

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenie potwierdzające spełnienie kryteriów grupy docelowej 

Oświadczenie potwierdzające uczestnictwo w jednym projekcie

Formularz potrzeb/usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami

Dodatkowo, wraz z dokumentami rekrutacyjnymi należy dostarczyć:

 1. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 2. Dokumenty potwierdzające posiadany poziom wykształcenia (np. świadectwo ukończenia danego etapu nauki)
 3. Zaświadczenie z urzędu pracy w przypadku osób zarejestrowanych jako bezrobotne (jeśli dotyczy);
 4. Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie (jeśli dotyczy);
 5. Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające status osoby jako bierna zawodowa/bezrobotna
  niezarejestrowana w PUP (jeśli dotyczy). Zaświadczenie można dostarczyć wraz z Formularzem zgłoszeniowym lub
  w późniejszym terminie, jednak nie później niż przed dniem otrzymania pierwszej formy wsparcia w projekcie.
  (UWAGA! Zaświadczenie jest ważne przez 30 dni od dnia jego wydania).
 6. Dokument poświadczający udział uczestnika w projekcie realizowanym w ramach CT 9 np. umowa uczestnictwa w
  projekcie, umowa stażowa

(UWAGA! Zaświadczenie jest ważne przez 30 dni od dnia jego wydania).