Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Projekt Aktywność zawodowa 30+ jest realizowany przez FT Polska Sp. z o.o. w ramach:

Oś priorytetowa: VIII Zatrudnienie

Działanie: VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia

Poddziałanie: VIII.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia

Okres realizacji projektu: 01.07.2022-30.06.2023

Celem projektu jest aktywizacja 50 osób (35 kobiet i 15 mężczyzn) w wieku 30l i więcej, pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: osoby w wieku 50+, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnością, o niskich kwalifikacjach zawodowych, w tym min 30% osób zamieszkuje na terenie miast średnich (tj. Radomsko, Opoczno, lub Bełchatów). Ponadto bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do grupy ww. będą stanowili nie więcej niż 20% ogólnej liczby osób bezrobotnych objętych wsparciem.

Grupę docelową będą stanowić mieszkańcy powiatów: radomszczańskiego, bełchatowskiego, pajęczańskiego i opoczyńskiego w rozumieniu przepisów KC, w których zagrożenie skumulowanymi problemami jest największe.


 Zakres oferowanej pomocy w projekcie:

  • Doradztwo zawodowe z IPD – 4h/osoba
  • Trening kompetencji społecznych i zawodowych – 30h/grupa
  • Szkolenie zawodowe – 120h/grupa
  • Płatne 4 miesięczne staże zawodowe dla 80% UP
  • Pośrednictwo pracy – 6h/osoba

Zapewniamy:

  • Stypendium szkoleniowe
  • Płatny staż zawodowy
  • Catering podczas spotkań grupowych
  • Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia/staż

Planowane efekty

Projekt przyczyni się do realizacji celów RPO WŁ 2014-2020, wpisuje się w realizację celu szczegółowego: Wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo, na poziomie:

– Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, w tym osób w wieku 50 lat i więcej, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób z niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED 3 – na poziomie co najmniej 44,3%

– Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób nienależących do ww. grup – na poziomie co najmniej 60,4 %


Wartość projektu: 867 639,25 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 824 139,25 zł


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy z Instytucją Pośredniczącą (IP) – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Dokumenty do pobrania:

Dokumenty rekrutacyjne

Zapytania ofertowe

Harmonogramy

Regulaminy i zwroty kosztów dojazdu

Regulamin projektu


Kontakt:
FT Polska Sp. z o.o.
Tel. 782-853-256
E-mail: biuro@ftpolska.pl

Biuro projektu:

Plac Wolności 26

97-540 Pławno