Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Projekt Aktywność 30+ jest realizowany przez FT Polska Sp. z o.o. w ramach:

Osi priorytetowej: VIII Zatrudnienie

Działania: VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia

Poddziałania: VIII.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia

Okres realizacji projektu: 03.06.2019-30.11.2020

 

Celem projektu jest aktywizacja 60 osób (42 kobiety i 18 mężczyzn) w wieku 30 lat i więcej, o niskich kwalifikacjach zawodowych, pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: osoby w wieku 50+, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnością, w tym zamieszkałe wyłącznie na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA3).

 

Grupę docelową będą stanowić mieszkańcy powiatów: radomszczański, bełchatowski i pajęczański w rozumieniu przepisów KC, w których potrzeba realizacji programów aktywizacji zawodowej służące przywróceniu na rynek pracy osób jest największe.

 

 Zakres oferowanej pomocy w projekcie:

  • Doradztwo zawodowe z IPD – 6h/osoba
  • Poradnictwo psychologiczne – 4h/osoba
  • Grupowe doradztwo zawodowe – 30h/grupa
  • Szkolenie zawodowe DO WYBORU – 120h/grupa
  • Płatne 4 lub 6 miesięczne staże zawodowe
  • Pośrednictwo pracy – 6h/osoba

Zapewniamy:

  • Stypendium szkoleniowe
  • Płatny staż zawodowy
  • Catering podczas spotkań grupowych
  • Zwrot kosztów dojazdu

Planowane efekty

Projekt przyczyni się do realizacji celów RPO WŁ 2014-2020, wpisuje się w realizację celu szczegółowego wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo i poszukujących pracy na poziomie co najmniej 42% wskaźnika efektywności zatrudnieniowej dla osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, w tym osób w wieku 50 lat i więcej, kobiet osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób z niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED 3 oraz na poziomie co najmniej 52% wskaźnika efektywności zatrudnieniowej dla osób nienależących do ww. grup.

Wartość projektu: 867 580,50 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 736 580,50 zł

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy z Instytucją Pośredniczącą (IP) – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Dokumenty do pobrania:

Dokumenty rekrutacyjne

Zapytania ofertowe

Harmonogramy

Regulaminy i zwroty kosztów dojazdu

Regulamin projektu

 

Kontakt:
FT Polska Sp. z o.o.
Tel. 782-853-258
E-mail: biuro@ftpolska.pl

 

Biuro projektu:

Plac Wolności 26

97-540 Pławno