„AKTYWIZACJA = WSPARCIE”

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Projekt „AKTYWIZACJA = WSPARCIE” jest realizowany przez FT Polska Sp. z o.o.
w ramach:

Osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne
Działania: IX. 1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
Poddziałania: IX. 1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 Okres realizacji projektu: 01.09.2017-30.09.2018

Celem projektu jest aktywizacja i integracja osób zagrożonych ubóstwem lub zagrożeniem społecznym zamieszkujących na terenie powiatu radomszczańskiego i pajęczańskiego w województwie łódzkim oraz  zwiększanie ich zdolności do zatrudnienia.

Grupą docelową projektu są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej w tym osoby bezrobotne posiadające III profil pomocy oraz osoby niepełnosprawne. Grupę docelową stanowić będzie 40 osób zamieszkujących na terenie wiejskim powiatu radomszczańskiego i pajęczańskiego, w tym 28 kobiet oraz 8 osób niepełnosprawnych.

 

Zakres oferowanej pomocy w projekcie:
Identyfikacja indywidualnych potrzeb – 9h/osoba
Poradnictwo psychologiczne – 6h/osoba
Trening kompetencji i umiejętności społecznych – 30h/grupa
Pośrednictwo pracy – 6h/osoba
Szkolenia zawodowe kończące się uzyskaniem certyfikatu – 120h/grupa
Płatne 4 miesięczne staże zawodowe

 

Zapewniamy:

  • Stypendium szkoleniowe
  • Płatny staż zawodowy
  • Catering podczas spotkań grupowych
  • Zwrot kosztów dojazdu

 

Planowane efekty
Cel główny projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO WŁ poprzez zaplanowanie szeregu działań ze wsparcia indywidualnego

i kompleksowej aktywizacji społeczno-zawodowej.

 

Wartość projektu: 558 566,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 530 470,13 zł

 

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dokumenty do pobrania:
Formularz rekrutacyjny
Oświadczenie o Grupie Docelowej
Oświadczenie o PO PŻ
Oświadczenie o statusie na rynku pracy
Regulamin projektu
Ankieta usprawnień dla os.niepełnosprawnych
Zapytania ofertowe
Harmonogramy
Regulaminy i zwroty kosztów dojazdu

 

Kontakt:
FT Polska Sp. z o.o.
Tel. 782-853-254
E-mail: biuro@ftpolska.pl

 

Biuro projektu:

Plac Wolności 26

97-540 Pławno