Regulaminy i zwrotu kosztów dojazdu

Harmonogramy

Zapytania ofertowe

12.10.2022 Firma FT Polska Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego na obszarze powiatu radomszczańskiego, bełchatowskiego, pajęczańskiego i opoczyńskiego, w ramach projektu Aktywność zawodowa 30+ nr projektu RPLD.08.02.01-10-0004/22 planuje zrealizowanie wsparcia: Pośrednictwo pracy dla maksymalnie 49 Uczestników Projektu. W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy pośrednika pracy gotowego do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o […]

Dokumenty rekrutacyjne

Formularz rekrutacyjny Oświadczenie potwierdzające spełnienie kryteriów grupy docelowej  Oświadczenie potwierdzające uczestnictwo w jednym projekcie Formularz potrzeb/usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami Dodatkowo, wraz z dokumentami rekrutacyjnymi należy dostarczyć: Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych; Dokumenty potwierdzające posiadany poziom wykształcenia (np. świadectwo ukończenia danego etapu nauki) Zaświadczenie z urzędu pracy w przypadku osób zarejestrowanych jako bezrobotne […]

Regulaminy i zwroty kosztów

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu i opieki nad dzieckiem do 7 roku życia/osobą zależną Wniosek o zwrot kosztów dojazdu; Zaświadczenie przewoźnika publicznego o najtańszym koszcie przejazdu na danej trasie; Oświadczenie o dowożeniu na zajęcia; Umowa użyczenia samochodu; Oświadczenie o koncie bankowym; Oświadczenie UP o dojeżdżaniu pojazdem własnym lub użyczonym. Wniosek o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem […]

Harmonogramy

Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy harmonogramy zajęć na Indywidualna ścieżka reintegracji: HARMONOGRAM  gr. I HARMONOGRAM gr. II HARMONOGRAM gr. III HARMONOGRAM gr. IV HARMONOGRAM gr. V HARMONOGRAM gr. VI HARMONOGRAM gr. VII HARMONOGRAM gr. VII aktualizacja Zapraszamy do śledzenia Naszej strony w celu zapoznania się z aktualnymi harmonogramami zajęć! Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy harmonogramy zajęć na Poradnictwo […]

Zapytania ofertowe

11.04.2022 Szanowni Państwo, W dniu 11.04.2022 r. dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na rozeznanie rynku z dnia 21.03.2022 r. dotyczące realizacji wsparcia: Pośrednictwo pracy dla maksymalnie 58 Uczestników Projektu. W toku oceny ofert Zamawiający wybrał Wykonawcę – Monika Chlebowska-Ojrzyńska. 21.03.2022 Szanowni Państwo, Firma FT Polska Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego na obszarze powiatu radomszczańskiego, bełchatowskiego, pajęczańskiego […]

Rozeznanie rynku

22.11.2021 Szanowni Państwo, W dniu 22.11.2021 r. dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na rozeznanie rynku z dnia 10.11.2021 r. dotyczące realizacji Usługi: Wynajęcie sal szkoleniowych. W toku oceny ofert Zamawiający wybrał Wykonawcę – Fundacja EKOOSTOJA. 10.11.2021 Firma FT Polska Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego na obszarze powiatu radomszczańskiego, opoczyńskiego, bełchatowskiego i pajęczańskiego, w ramach projektu Ukierunkowani na rozwój nr […]

Dokumenty rekrutacyjne

Formularz rekrutacyjny Oświadczenie potwierdzające spełnienie kryteriów grupy docelowej  Oświadczenie potwierdzające uczestnictwo w jednym projekcie Formularz potrzeb/usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami Dodatkowo, wraz z dokumentami rekrutacyjnymi należy dostarczyć: Dokumenty potwierdzające posiadany poziom wykształcenia (np. świadectwo ukończenia danego etapu nauki) Zaświadczenie z urzędu pracy w przypadku osób zarejestrowanych jako bezrobotne (jeśli dotyczy); Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub […]

DEKRA Certification – SUS 2.0

Z radością oraz wielką dumą pragniemy poinformować, że kolejny już audyt przeprowadzony przez firmę DEKRA Certification Sp. z o.o., posiadającą renomę międzynarodową i specjalizującą się w audytach systemów zarządzania, zakończył się oceną pozytywną, w związku z czym otrzymaliśmy certyfikat na kolejne 3 lata działalności, nadawany przez Polską Izbę Firm Szkoleniowych Certyfikat SUS 2.0. Certyfikat ten jest kolejnym […]

Regulaminy i zwroty kosztów dojazdu

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu Wniosek o zwrot kosztów dojazdu; Zaświadczenie przewoźnika publicznego o najtańszym koszcie przejazdu na danej trasie; Oświadczenie o dowożeniu na zajęcia; Umowa użyczenia samochodu; Oświadczenie o koncie bankowym; Oświadczenie UP o dojeżdżaniu pojazdem własnym lub użyczonym.

Harmonogramy

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy harmonogramy zajęć na Doradztwo zawodowe z IPD: HARMONOGRAM gr.I HARMONOGRAM gr.II HARMONOGRAM gr.III HARMONOGRAM gr.IV HARMONOGRAM gr.IV – aktualizacja HARMONOGRAM gr.V HARMONOGRAM gr.VI Zapraszamy do śledzenia Naszej strony w celu zapoznania się z aktualnymi harmonogramami zajęć! Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy harmonogramy zajęć na Grupowe doradztwo zawodowe: HARMONOGRAM gr.I HARMONOGRAM gr.II HARMONOGRAM […]