Archives lipiec 2022

Zapytania ofertowe

12.10.2022

Firma FT Polska Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego na obszarze powiatu radomszczańskiego, bełchatowskiego, pajęczańskiego i opoczyńskiego, w ramach projektu Aktywność zawodowa 30+ nr projektu RPLD.08.02.01-10-0004/22 planuje zrealizowanie wsparcia: Pośrednictwo pracy dla maksymalnie 49 Uczestników Projektu.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy pośrednika pracy gotowego do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia oferty (kod CPV 79611000-0 – Usługi poszukiwania pracy).

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

Rozeznanie rynku

Rozeznanie rynku doc


2.08.2022

Szanowni Państwo,

W dniu 2.08.2022 r. dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na rozeznanie rynku z dnia 22.07.2022 r. dotyczące realizacji Usługi: Wynajęcie sal szkoleniowych. W toku oceny ofert Zamawiający wybrał Wykonawcę – Fundacja EKOOSTOJA.


22.07.2022

Firma FT Polska Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego na obszarze powiatu radomszczańskiego, opoczyńskiego, bełchatowskiego i pajęczańskiego, w ramach projektu Aktywność zawodowa 30+ nr projektu RPLD.08.02.01-10-0004/22, planuje zrealizowanie USŁUG, tj.: wynajęcie sal szkoleniowych.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy podmiotów mogących wynająć sale szkoleniowe (kod CPV 70220000-9 – Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne) na obszarze powiatu radomszczańskiego, opoczyńskiego, bełchatowskiego i pajęczańskiego.

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

Rozeznanie rynku sala

Dokumenty rekrutacyjne

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenie potwierdzające spełnienie kryteriów grupy docelowej 

Oświadczenie potwierdzające uczestnictwo w jednym projekcie

Formularz potrzeb/usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami

Dodatkowo, wraz z dokumentami rekrutacyjnymi należy dostarczyć:

 1. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 2. Dokumenty potwierdzające posiadany poziom wykształcenia (np. świadectwo ukończenia danego etapu nauki)
 3. Zaświadczenie z urzędu pracy w przypadku osób zarejestrowanych jako bezrobotne (jeśli dotyczy);
 4. Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie (jeśli dotyczy);
 5. Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające status osoby jako bierna zawodowa/bezrobotna
  niezarejestrowana w PUP (jeśli dotyczy). Zaświadczenie można dostarczyć wraz z Formularzem zgłoszeniowym lub
  w późniejszym terminie, jednak nie później niż przed dniem otrzymania pierwszej formy wsparcia w projekcie.
  (UWAGA! Zaświadczenie jest ważne przez 30 dni od dnia jego wydania).
 6. Dokument poświadczający udział uczestnika w projekcie realizowanym w ramach CT 9 np. umowa uczestnictwa w
  projekcie, umowa stażowa

(UWAGA! Zaświadczenie jest ważne przez 30 dni od dnia jego wydania).